Ғылыми орталықтар

«Информатика» кафедрасының 2013 жылы шыққан ғылыми мақалалар тізімі

Мақала атауы

Баспа атауы

Авторлар

Бет саны

Шығарылу түрі

Импакт-фактор журналы (0,100)

1.

Модели открытых систем

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Медетбеков М.М.,

Момбекова С.С.,

Белесова Д.Т.,

Карибай Г.Ж.,

Шаймерденова Г.С.

2

электронды

2.

Компьютерные деловые игры – как наиболее эффективный инструмент обучения на современном этапе подготовки студентов

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Карибай Г.Ж.,

Бакбердиева К.Т.,

Алдабергенов Н.А,

2

электронды

3.

Особенности математических абстракцией

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Карибай Г.Ж.,

Бекмолдаева Р.Б.,

Байдыбекова А.,

Бирталиева Н.А.

2

электронды

4.

Особенности организации учебной деятельности учащихся решению алгебраических задач рациональными способами.

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Алишева С.С.,

Жунисбекова Ж.А.,

Жунисбекова Д.А.

2

электронды

5.

Использование информационных технологий как фактор повышения эффективности подготовки педагогов по информатике.

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Джусупбекова Г.Т.,

Жармаханбетов Ф.К.,

Изтаев Ж.Д.,

Кыдырбекова А.С.,

Белесова Д.Т.,

Бахбердиева К.М.

2

электронды

6.      

Действенность аксиоматического метода в развитии математики

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Джусупбекова Г.Т.,

Кыдырбекова А.С.,

Бекмолдаева Р.Б.,

Дуйсебаева П.С.

2

электронды

7.      

Обучение школьников логическимприемам мышленияв курсе математики

Современные проблемы науки и образования, Ресей, Москва, 2013 (Импакт-фактор РИНЦ = 0,188)

Шаймерденова Г.С.,

Бекмолдаева Р.Б.,

Дуйсебаева П.С.

2

электронды

Республикалық журнал (ЖАК)

8.      

Жаңартылатын энергия көздерінде қолданылатын гелиоқұрылғыларды басқару иүшін күннің қозғалыс координаталарын есептеу программасы

Қазақстанның ғылыми әлемі. №1(47) 2013ж.

Самбетова Р.А., Сарыбай М.Ә.,

Сарыбай А.

3

баспа

Өзге журналдар

9.      

Жоғары оқу орындарының дәріс сабақтарында заманауи ақпараттық технологияларды қолдану

Электронный журнал “Современная педагогика”.

Апрель, 2013

Медетбеков М.М.,

Сулейменова Л.А.,

Белесова Д.Т.

4

электронды

10.   

Оқушылардың бейіналды даярлығын арттыруға арналған математиканың элективтік курсын құрастыру

Электронный журнал “Психология, социология и педагогика”

Май, 2013

Медетбеков М.М.,

Карибай Г.Ж.,

Бекмолдаева Р.Б.

3

электронды

11.   

Жаңа ақпараттық технологияны математика пәнін оқытуда пайдалану

Электронный журнал “Психология, социология и педагогика”

Апрель, 2013

Белесова Д.Т.,

Карибай Г.Ж.

2

электронды

12.   

Электронды портфолионы информатика пәнінде қолдану

Электронный журнал “Психология, социология и педагогика”. Май, 2013

 

Момбекова С.С.,

Белесова Д.Т.,

Жайдақбаева Л.Қ.,

Шаймерденова Г.С.

3

электронды

Халықаралық конференциялар(алыс және жақын шетел)

13.   

Organization of students educational activity in solving of the Math problems

International Conference on Pedagogy and Psychology. January 2013

Изтаев Ж.Д.,

Жунисбекова Д.А.,

Керимбеков М.А.,

Жунисбекова Ж.А.

4

электронды

14.   

Диференциальный оператор второго порядка с инволюцией на всей числовой оси. Обратный оператор.

Материали за 9-а междунарона практична конфереция, «Найновите научни постижения», Р.Болгария, София, март-2013

Қуанбай Н.,

Битибаева А.

8

баспа

15.   

Theoretical Preconditions of the Organization Students self-works in Higher Education Institution

Modern Science:

Problems and Perspectives. Volum 4. International Conference, USA. Las Vegas, NV, April 15, 2013

Джусупбекова Г.Т.,

Кыдырбекова А.С.

4

баспа

16.   

Selfstudy of the Student is the Highest Form of Educational Activity in Higher School

Modern Science:

Problems and Perspectives. Volum 4. International Conference, USA. Las Vegas, NV, April 15, 2013

Айтбаева Н.,

Ордабаева Г.

3

баспа

Халықаралық конференциялар (ҚР)

17.   

Сингулярный дифференциальный оператор второго порядка с инволюцией. Условие существования обратного оператора

Международная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов-2013»  Астана-2013

Куанбай Н.Р.,

Битибаева А.Е.

2

баспа

18.   

Жалпы орта мектеп математика пәнін оқытуда компьютерлік-оқытушы бағдарламаларды қолданудың құндылығы

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Медетбеков М.М.,

Изтаев Ж.Д.,

Бүркіт Ә.Қ.

 

 

4

баспа

19.   

Жалпы орта мектеп математика пәнін оқытуда электрондық оқулықтарды қолданудың әдістемелік ерекшеліктері

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Медетбеков М.М.,

Изтаев Ж.Д.,

Бүркіт Ә.Қ.

 

3

баспа

20.   

Геометриялық есептерді талдау арқылы шешудің ерекшеліктері

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Медетбеков М.М.,

Медетбекова Р.А.,

Сарыбай М.

3

баспа

21.   

Математика сабағында Macromedia Flesh компьютерлік бағдарламасын қолдану

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Изтаев Ж.Д.,

Медетбекова Р.А.

6

баспада

22.   

Visual Basic тілінің графикалық мүмкіндіктерін математика сабағында қолдану

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Изтаев Ж.Д.,

Медетбекова Р.А.

 

6

баспада

23.   

Жалпы орта мектеп математика пәнін оқытуда көрнекілік приципті жүзеге асырудың негіздері

Ф.-м.ғ. докторы, профессор М.Б.Мұратбековтың 60 жас мерейтойына арналған «Операторлардың спектральді теориясының және математиканы оқыту сапасын жақсартудың қазіргі заманғы мәселелері: теориясы, әдістемесі, тәжірибесі» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Тараз-2013

Изтаев Ж.Д.,

Медетбекова Р.А.

5

баспада

24.   

Решение задачи установившегося течение идеальных двухфазных сред в открытых каналах постоянного поперечного сечения

ОҚМУ-дың 70-жылдығына арналған «Қазіргі жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Шымкент-2013

Медетбеков М.М.,

Нысанов Е.А.,

Медетбекова Р.А.

5

баспада

25.   

Информатика пәнінде графтар теориясын қарапайым есептер шешуде қолдану

ОҚМУ-дың 70-жылдығына арналған «Қазіргі жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Шымкент-2013

Медетбеков М.М.,

Момбекова С.С.,

Белесова Д.Т.,

Шаймерденова Г.С.

4

баспа

26.   

Новые информационные технологии в обучении специалистов химической отрасли

ОҚМУ-дың 70-жылдығына арналған «Қазіргі жаһандық сын -қатерлер жағдайындағы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Шымкент-2013

Медетбеков М.М.,

Сулейменова Л.А.,

Белесова Д.Т.

3

баспа

27.   

Примение информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и оценивания

ОҚМУ-дың 70-жылдығына арналған «Қазіргі жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Шымкент-2013

Алишева С.С.,

Тажибекова Г.Н.,

Халметова Ш.А.

 

3

баспа

28.   

Ақаба суларды бояғыштардан жарғақтық тазарту тиімділігін экологиялық бағалау

ОҚМУ-дың 70-жылдығына арналған «Қазіргі жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы тәуелсіз Қазақстанның ғылымы, білімі мен мәдениетінің дамуы» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ЕҢБЕКТЕРІ, Шымкент-2013

Шаймерденова Г.С.,

Момбекова С.С.,

Белесова Д.Т.

 

3

баспа

Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар

29.   

12 жылдық білім беру жағдайында информатиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Жаңашыл педагогтардың “Ғаламдық бәсекелестік ортадағы заманауи білім беру” Республикалық форумының еңбектері. Шымкент, 2013

Жайдақбаева Л.,

Айтбаева Н.,

Джусупбекова Г.Т.,

Кыдырбекова А.С.

3

баспа

 

Итого

 

 

99

 

 

Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5


Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@auezov.edu.kz

Please publish modules in offcanvas position.