БОС ОРЫНДАР АУП

Архив- 09.01.2024
 09.01.2024ж.

 «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтының директоры лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары білімі бар, «ғылым кандидаты» немесе «ғылым докторы» немесе «философия докторы (PhD)» немесе «мамандық докторы» академиялық дәрежесі немесе «философия докторы (PhD) академиялық дәрежесі бар », немесе «сала докторы», немесе «философия докторы (PhD)» немесе «салалар докторы» дәрежесі, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық жұмыста кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі , оның ішінде басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі  кемінде 3 жыл толған тұлға тағайындалады.

Лауазымдық міндеттері: университеттің құрылымдық бөлімшелерінде жоғары оқу орнынан кейінгі білімге қатысты сапа менеджменті жүйесінің талаптарын енгізеді және орындалуын бақылайды; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институты туралы ережеге және «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ басқа да ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес институтқа жүктелген міндеттер мен функциялардың толық көлемде орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз етеді; институттың жұмыс жоспарларын жасайды және олардың дұрыс орындалуын бақылайды; институтқа тікелей басшылық жасайды, өз құзыреті шегінде әкімшілік мәселелерді шешеді; институт қызметкерлерінің арасында жауапкершілікті ұтымды бөледі, институттар атқаратын жұмыстардың барлық түрлерінің толықтығы мен сапасын бақылайды, жұмыстарды аяқтау мерзімдері мен олардың нәтижелерін тіркеу талаптарының сақталуын бақылайды; институттың университеттің басқа құрылымдық бөлімшелерімен жұмысын үйлестіреді; институт қызметінің барлық бағыттары бойынша есеп беруді қамтамасыз етеді; жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мәселелері бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға сұрау салуларды, сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік органдар мен үшінші тұлғалардың сұрау салуларына жауаптар дайындайды; қызметтік құжаттаманың дұрыс жүргізілуін, есепке алынуын, сақталуын және университет мұрағатына тапсырылуын қамтамасыз етеді; институт құрылымына сәйкес лауазымдық нұсқаулықтарды әзірлейді, олардың өзектілігін бақылайды және уақтылы түзетуді қамтамасыз етеді; институт қызметкерлерін Институт туралы Ережемен және лауазымдық нұсқаулықтармен таныстырады; институт қызметкерлерінің белгіленген тәртіппен демалыс кестесін жасайды; университет басшылығына институт қызметкерлеріне қосымша ақы белгілеу мәселесі бойынша өтініш жасайды; институтты уәкілетті мемлекеттік органдардың ішкі және сыртқы аудиттерінен өтуге дайындайды; институт қызметкерлері мен студенттеріне әкімшілік басшылықты жүзеге асырады; директордың орынбасарын тағайындау үшін ректордың атына кандидатураларды ұсынады; ЖООКББИ қызметінің негізгі мәселелері бойынша университеттің ғылыми кеңесіне өз жұмысы туралы есеп береді; магистранттар мен PhD докторанттарды даярлау сапасына талдау жасайды, ЖООКББИ қызметін жетілдіру бойынша шараларды әзірлейді; кәсіптік бағдар беру жұмысын және ЖООКББИ-на қабылдауды ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды; магистранттар мен докторанттарды дайындаумен айналысатын кафедралардағы оқу-әдістемелік процеске жалпы басшылықты және бақылауды ұйымдастырады және жүзеге асырады; Қазақстан Республикасының жоғары оқу орнынан кейiнгi бiлiм беру саласындағы нормативтiк құқықтық актiлерiне сәйкес оқу процесiн және кәсiптiк практиканы ұйымдастыруды бақылайды және реттейдi; студенттердің өздік жұмыстарын бақылауды ұйымдастырады, соның ішінде. оқытушының жетекшілігімен студенттердің өзіндік жұмысы, студенттерге жеке тәрбие жоспарын орындау; оқушылардың үлгерімі мен сабаққа қатысуын бақылау арқылы білім сапасын сақтайды; магистранттар мен докторанттарды дайындаумен айналысатын кафедралардың әдістемелік жұмысын үйлестіреді; халықаралық ынтымақтастық орталығымен, кафедралармен бірлесіп студенттердің ғылыми ұйымдар мен ұйымдарда, Қазақстан Республикасының тиісті салаларында немесе қызмет салаларында, жақын және алыс шетелдерде ғылыми тағылымдамадан өтуін ұйымдастырады; студенттерге олардың құқықтары мен міндеттері, диссертациялық жұмыстарды дайындаудың қолданыстағы ережелері мен тәртібі туралы кеңес беру; кандидаттық диссертацияларды қорғау кестелерін жасау және оларды университет басшылығымен келісу; қорытынды аттестаттауды қабылдау бойынша аттестаттау комиссиясының жұмысын ұйымдастырады; Университеттің Ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес студенттерге жоғарылату және тәртіптік жаза қолдану туралы бұйрықтардың жобаларын дайындайды; магистранттар мен докторанттарды оқудан шығару, қалпына келтіру, курстан курсқа ауыстыру туралы презентация мен бұйрық жобасын дайындайды;
магистранттар мен докторанттарды емтихан сессияларына жіберуді жүзеге асырады; емтихандарды мерзімінен бұрын тапсыруға және қайта тапсыруға рұқсат береді; емтихан сессиясын ұзарту туралы мәселені шешеді; магистранттарды қорытынды аттестацияға жібереді; университеттің қабылдау комиссиясының мүшесі болып табылады; білім беру ұйымдарында білім алушылардың жекелеген санаттарына мемлекеттік стипендияларды төлеу қағидаларына сәйкес магистранттарға шәкіртақы тағайындау туралы ұсыныс дайындайды; жаңа білім беру өнімдері мен қызметтерін әзірлеуді және енгізуді қамтамасыз етеді; пәндердің силлабустарын, элективті пәндер каталогын, магистранттар мен докторанттарға арналған жеке оқу жоспарларын бекітеді; диссертациялық кеңестердің қызметін үйлестіреді және бақылайды; диссертациялық кеңестер ашу үшін құжаттарды КӨКСОН-ға жібереді; диссертациялық кеңестердің құрамына өзгерістер енгізу бойынша ұсыныстар енгізеді;докторантура институтының жұмысын жүзеге асыруды ұйымдастырады.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 250000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 210 бөлме, (№3 оқу ғимараты).
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 

09.01.2024ж.
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Инновациялық білім беру технологиялар институтының директоры лауазымына конкурс жариялайды.
 Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе ғылыми-педагогикалық немесе қызмет саласында жұмыс өтілі кемінде 5 жыл толған тұлға тағайындалады.
Лауазымдық міндеттері: институттың оқу, оқу және әдістемелік қызметін жоспарлауға, ұйымдастыруға және бақылауға басшылық етеді; институттың оқу процесін жүзеге асыруды ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету кешенін құру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды, институтқа студенттерді, оның ішінде шетел азаматтарын қабылдауды жоспарлауға және ұйымдастыруға қатысады; студенттерді оқудан шығару және курстан курсқа ауыстыру туралы бұйрыққа ұсыныс енгізеді; оқу-тәрбие, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыстардың есептілігін ұйымдастыру мен жоспарлауды басқарады; институттағы студенттер санының және олардың үлгерімінің есебін жүргізеді; студенттерді емтихан сессиясына және қорытынды мемлекеттік аттестацияға жіберу туралы бұйрықтарды дайындайды; студенттердің институттың ішкі тәртіп ережелерін сақтауын бақылайды; өз құзыреті шегінде шопан қызметінің барысына қатысты құжаттарға қол қояды және бекітеді. жекелеген студенттер үшін жеке оқу кестелерін белгілейді; институтқа түсу үшін кәсіптік бағдар жұмысын ұйымдастырады және жүргізеді.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: Г ғимарат, 102 бөлме.
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» инновациялық білім беру технологиялары институтының педагогикалық мамандықтар бойынша директор орынбасары лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және тиісті мамандығы бойынша жұмыс бейіні мен мамандығы бойынша жұмыс өтілі немесе ғылыми-педагогикалық немесе бейіні бойынша кемінде 5 жыл.
Лауазымдық міндеттері:  Директорының орынбасары, педагогикалық мамандықтар бойынша ИБТИ танысып саясаты мен мақсаты сапа саласындағы құжаттар сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) университеті. Директорының орынбасары, педагогикалық мамандықтар бойынша келесі міндеттерді атқарады: басшылық жасайды жоспарлаумен, ұйымдастырумен және бақылаумен оқу, оқу-әдістемелік қызметпен ұйымдастырады, үйлестіреді және бақылайды құру жөніндегі кешенді ғылыми-әдістемелік және оқу-әдістемелік қамтамасыз ету үшін білім беру үдерісін жүзеге асыру; жоспарлау мен ұйымдастыруда қатысады, білім алушылардың соның ішінде шетелдік азаматтардың бұйрық шығару және ауыстыру  басшылық етеді, ұйымның есеп беру мен жоспарлауды, оқу, оқу-әдістемелік, ұйымдастыру-әдістемелік жұмыс; есепке алуды жүргізеді студенттер контингентінің институтында және олардың оқу үлгерімін дайындайды өкімін жіберу.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000 тенге.
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: Г ғимарат, 103 бөлме.          Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Ақпараттық білім беру орталығының директоры лауазымына  конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары (кәсіптік) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар және осы салада еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саласындағы саясаты мен мақсаттарын АББО қызметкерлерінің назарына жеткізу және іске асыру; АББО қызметін басшылыққа алу;  Басқарма төрағасы-ректор міндеттеп жүктеген қызметтерді орындау; АББО әдістемелік кеңесінде төрағалық ету;   АББО-ның өндірістік қызметтерін ұйымдастыру;  штат кестесін және құрылымын жасау;   АББО-ның материалдық және қаржылық ресурстарын тиімді пайдалану жауапкершілігі;   кітапхана қорын қалыптастыру, пайдалану және сақтау бойынша жұмысты ұйымдастыру;   АББО-ны білікті кадрлармен және қажетті жабдықпен қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға, кітапханалық-библиографиялық қызметте автоматтандыру мен компьютерлендіруді енгізу;
АББО-ның жылдық, тоқсандық жоспарлары мен есептерін бекіту; басқа жоғары оқу орындарының кітапханаларымен іскерлік қарым-қатынас орнату және қолдау көрсету; қызметкерлердің өндіріс пен еңбек тәртібінің қауіпсіздік ережелерінің сақталуын бақылау; АББО қызметкерлерінің кәсіби дамуын қамтамасыз ету; ұжымда моралдық-психологиялық ахуал қалыптастыру;  кітапхана мен оның құрылымдық бөлімдерінің даму бағытын анықтау; ресурстарды бөлу мәселелерін шешу; университет пен АББО саясатын және негізгі мақсаттарын түсіндіру.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 219, (бас ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Ақпараттық білім беру орталығының Гуманитарлық мамандықтарға қызмет көрсету бөлім меңгерушісі лауазымына конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары кәсіптік білімі, мамандығы немесе жұмыс бейіні бойынша еңбек өтілі кемінде 5 жыл болуы.
Лауазымдық міндеттері: АББО бөлім меңгерушісінің міндеттері;  сапа саласындағы ОҚУ-нің саясаты мен міндеттерін жүзеге асыру;  СМЖ міндеттемелері мен талаптарын орындау;  АББО мақсаттарын сапаға енгізу;
АББО бөлімінің қызметіне басшылық ету;  бөлім қызметінің әдістемелік, сараптамалық және ізденіс жұмыстарының бағытын жүргізу;  бөлім жұмысының перспективалық және ағымдағы жоспарларын әзірлеу; бөлімнің қызметі туралы есептер жүргізу; отандық және шетелдік кітапханалардың озық тәжірибесін зерделеп, талдау және оларды пайдалану бойынша ұсыныстар дайындау;  кітапханалық-библиографиялық қызметті басқа кітапханалармен және ғылыми-техникалық ақпарат органдарымен үйлестіру;
жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге жәрдемдесу;   АББО жұмысын реттейтін түрлі құжаттар әзірлеу; кітапханалық-библиографиялық жұмыстың әртүрлі аспектілері бойынша жиналыстарға, конференцияларға, семинарларға қатысу; өндірістік және еңбек тәртіптерінің сақталуын бақылау; қызметкерлердің шығармашылық бастамаларын дамытуға жәрдемдесу;
бөлімде моралдық-психологиялық ахуал қалыптастыру.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 134000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 114, (№8 ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Ғылыми-аналитикалық ақпарат орталығының басшысы лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе жұмыс тәжірибесінің кемінде 5 жыл толған тұлға тағайындалады.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саясаты мен мақсаттарын білу; сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; DAN сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; жылдық есепті жүзеге асыру бойынша факультеттердің ғылыми және жарияланымдық қызметін бақылау және талдау; белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне ұсыну үшін университеттің ғылыми-зерттеу қызметі туралы жылдық есепті дайындауға қатысу; факультеттер мен университет бойынша ғылыми конференциялар, семинарлар ұйымдастыру және қатысу; Жарғы талаптарын, ішкі еңбек тәртібін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерін сақтауға.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 206 бөлме, 16 ғимарат.
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  қаржы департаменті  директорының орынбасары лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары экономикалық білімі және өндірісте практикалық жұмыс тәжірибесінің өтілі кемінде 5 жыл болуы.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саясаты мен мақсаттарын білу; сапа менеджменті жүйесінің (СМК) міндеттемелері мен талаптарын орындау; Қаржы департаменті (ҚД) сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды оңтайлы пайдалана отырып, жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге, өндіріс тиімділігін, сапасын арттыруға және жаңа түрлерін дамытуға бағытталған университеттің шаруашылық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстардың орындалуын басқару. Кәсіпорынның шаруашылық-қаржылық қызметінің есебін ұйымдастыру және материалдық және қаржылық ресурстардың үнемді пайдаланылуын, университет мүлкінің сақталуын бақылау; жылдық балансты құру, бухгалтерлік есеп негізінде салық есебін жүргізу; жыл қорытындысы бойынша университеттің қаржылық-шаруашылық қызметінің балансы негізінде декларацияны толтыру; бухгалтерлік есеп туралы заңнамаға сәйкес университет қызметінің құрылымы мен ерекшеліктеріне, оның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету қажеттілігіне негізделген есеп саясатын қалыптастыру. Шаруашылық операцияларды тіркеу үшін пайдаланылатын бухгалтерлік есептің жұмыс жоспарын, бастапқы есеп құжаттарының нысандарын дайындау және қабылдау; шаруашылық операцияларды жүргізу, бухгалтерлік ақпараттарды өңдеу технологиясын және құжат айналымы тәртібін сақтау. негізгі құралдар мен материалдарды есепке алу бөлімі; экономикалық жоспарлау бөлімі; Федералдық факультеттің студенттерін ақылы білім беруді есепке алу және әлеуметтік қолдау бөлімі; университетте және оның кафедраларында бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұтымды ұйымдастыру және қазіргі заманғы техникалық құралдарды, ақпараттық технологияларды, есеп пен бақылаудың прогрессивті нысандары мен әдістерін пайдалану; университет қызметі, оның мүліктік жағдайы, кірістері мен шығыстары туралы толық және сенімді бухгалтерлік ақпаратты қалыптастыру және уақтылы ұсыну; қаржылық тәртіпті нығайтуға бағытталған шараларды әзірлеу және жүзеге асыру; қаржылық операцияларды есепке алу; іс-қағаздарды ресімдеудің заңдылығы, уақытылылығы және дұрыстығы; салықтар мен төлемдерді, сақтандыру жарналарын, төлемдерді, қаржыландыру қорларын дұрыс есептеу және аудару; штаттық кестені, әкімшілік, шаруашылық және басқа да шығыстардың қаржылық және сметасын қатаң сақтау, жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешекті және басқа да шығындарды баланстан есептен шығарудың заңдылығын, бухгалтерлік есеп құжаттарының сақталуын, сондай-ақ олардың ресімделуін және белгіленген тәртіпте тапсырылуын университет мұрағаты; қаржылық есептiлiктiң халықаралық стандартына сәйкес бухгалтерлiк балансты және қаражаттардың кiрiстерi мен шығыстары, бюджеттiң пайдаланылуы туралы және басқа да статистикалық есептiлiк туралы жедел жиынтық есептiлiктi жасау, оларды белгiленген тәртiппен тиiстi органдарға ұсыну; мүліктің, міндеттемелердің және шаруашылық операциялардың, түскен негізгі құралдардың, тауарлық-материалдық құндылықтар мен ақша қаражаттарының есебін жүргізу; олардың қозғалысына байланысты операцияларды бухгалтерлік есеп шоттарында уақтылы көрсету; өндіріс және айналым шығындарын есепке алу, шығындар сметасын орындау, өнімді өткізу, жұмыстарды (қызметтерді) орындау, нәтиже – университеттің қаржылық-шаруашылық қызметі; университеттің құрылымдық бөлімшелерінде бухгалтерлік есеп пен есептілікті ұйымдастыру аудитін, сондай-ақ құжаттамалық тексеруді жүргізу. бастапқы және бухгалтерлік құжаттарды, есеп айырысулар мен төлем міндеттемелерін жасау тәртібін сақтау; жетіспеушіліктердің, ақша қаражаттары мен тауарлық-материалдық құндылықтардың заңсыз жұмсалуының, қаржы-шаруашылық заңнамасының бұзылуының алдын алу шараларын қолданады. Қазіргі заманғы компьютерлік техниканы қолдану негізінде ұтымды жоспарлау және есеп құжаттамасын, бухгалтерлік есептің прогрессивті нысандары мен әдістерін әзірлеуге және енгізуге қатысады. Университет бөлімшелерінің қызметкерлеріне бухгалтерлік есеп, бақылау, есеп беру және экономикалық талдау мәселелері бойынша әдістемелік көмек көрсетеді. Мемлекеттік реестр бағдарламасындағы даму жоспарының орындалуын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне уақтылы ұсыну. Ол электрондық есепті өңдеу нәтижелері туралы хабарламаны ала отырып, «Ақпараттық есеп беру орталығы» АҚ серверіне электрондық есеп арқылы жіберіледі.Өзіне бағынысты қызметкерлерге қызметтік міндеттер белгілейді және олардың орындалуын қамтамасыз ету шараларын қабылдайды. ҚД барлық бөлімшелерімен ай сайын салыстыру. Күнделікті нақты ақша түсімдері мен шығыстарын талдап, банктік көшірмеге жіберілуін қадағалау.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: №3 кабинет(№3 оқу ғимараты).
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  қаржы департаментінің еңбек ақы есептеу бөлімінің басшысы  лауазымына конкурс жариялайды.
 Біліктілігіне қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы бойынша кемінде жұмыс өтілі 5 жыл болуы.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саясаты мен мақсаттарын білу; сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; еңбекақы есебін жүргізу бойынша жұмысқа жетекшілік ету; еңбекке ақы төлеуді ұйымдастыру және өндірісті басқару мәселелері бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, әдістемелік материалдар; еңбек заңнамасы; ұйымдардың құрылымы мен штаты, оның профилі, мамандануы және даму перспективалары; еңбек жоспарларын және нормативтерді қайта қараудың күнтізбелік жоспарларын әзірлеу тәртібі; еңбек көрсеткіштерінің жүйесі, оларды талдау және есепке алу әдістері; еңбекақы төлеудің, материалдық және моральдық ынталандырудың нысандары мен жүйелері; еңбекті нормалау әдістері, еңбек нормаларын әзірлеу тәртібі, сыйлықақылар туралы ережелер; жұмысты және жұмысшыларды тарифтеу тәртібін, жұмысшыларға еңбекақы мөлшерлемелерін және қызметкерлердің лауазымдық жалақыларын, қосымша төлемдерді, үстемеақыларды және жалақы коэффициенттерін белгілеу; бөлімдер туралы ережені және қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын әзірлеу және бекіту тәртібі; тарифтік ставкалар мен бағалардың, лауазымдық жалақылардың дұрыс қолданылуына бақылауды қамтамасыз ету; бөлім қызметкерлерінің еңбегін ұйымдастыру мен механикаландыруды жетілдіру бойынша жұмыстарды жүргізу; еңбек пен жалақыны есепке алу әдістерін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізу; еңбек заңнамасының, нормативтік актілердің, жоғары тұрған органдардың бұйрықтарының және еңбекақы төлеу мәселелері бойынша басқа да нормативтік құқықтық актілердің сақталуын бақылау; өзіне бекітілген учаскеде тікелей орындаушы ретінде толық жауапкершілікте болады; заманауи компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, іс қағаздарын тиімді және тиімді жүргізу. ай сайынғы есептеулерді жүргізу; еңбекақы төлеу жөніндегі бұйрықтардың уақтылы орындалуын қадағалау; сағаттық жалақыны есептеу; өндірістік және қаржылық есептерді жүргізу; ай сайын жалақы бойынша кредиторлық берешек туралы ақпаратты дайындау, келесі айдың 5-күніне еңбекақыны аударуға дайындау; жалақы, әлеуметтік салық, табыс салығы, зейнетақы жарналары бойынша балансты жүргізу және ай сайын бас кітаппен тексеру. жалақыны есептеу, салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, зейнетақы және басқа да сақтандыру жарналарын, банктерге төлемдерді дұрыс есептеу және аудару; 200.0 нысаны бойынша тоқсан сайынғы жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық декларациясын жасайды; мемлекеттiк бюджеттен тыс әлеуметтiк қорларға сақтандыру жарналарын, жұмысшылар мен қызметкерлердiң жалақысын, басқа да төлемдер мен төлемдердi, сондай-ақ кәсiпорын қызметкерлерiн материалдық ынталандыруға арналған қаражатты шегерiмдердi есептеу мен аударуды жүзеге асырады; заң нормаларына, сметаларға, штаттық кестелерге, шығыс баптары бойынша бағдарлама түрлері бойынша бұйрықтарға сәйкес уақытылы, сапалы еңбекақы төлеу; профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің, сағаттық жұмысшылардың дербес шоттарын, сондай-ақ депозитарлық еңбекақы туралы кітапты уақтылы, дәл және сапалы жүргізу; соттың атқару парақтары бойынша, есеп айырысулар бойынша, бюджеттермен, шегерімдер бойынша, әлеуметтік салық, жеке табыс салығы, зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша уақтылы аударымдар мен аударымдар; еңбекке жарамсыздық парағын ресімдеудің және есептелуінің дұрыстығын бақылау; қызметкерлердің нақты жұмыс істеген жұмыс уақытының есебін жүргізу; бухгалтерлік есеп парақтарын толтырудың дұрыстығын бақылайды және қызметтік өкілеттік шегінде өңдейді; еңбекке жарамсыздық парақтарының уақтылы ұсынылуын және олардың толтырылуының дұрыстығын бақылайды; өз кәсіпорнында бухгалтерлік есеп жүргізілетін мамандандырылған бағдарламаларда жұмыс істейді; нығайтуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу және қаржылық тәртіпті жүзеге асыру.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: №2 кабинет,  (№3 оқу ғимараты).
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Қаржы департаментінің негізгі құралдар мен материалдарды есептеу бөлімінің басшысы лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: бухгалтерлік есеп және бизнесті талдау саласында жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, мамандығы бойынша кемінде 5 жыл жұмыс өтілі немесе тиісті мамандық (біліктілік) бойынша орта техникалық және кәсіптік (орта арнаулы, орта кәсіптік) білімі және мамандығы бойынша жұмыс өтілі бар болған жағдайда кемінде 5 жыл  толған тұлға тағайындалады.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саясаты мен мақсаттарын білу; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; Қаржы департаменті (ҚД) сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; өндіріс тиімділігін, сапасын арттыруға және жаңа түрлерін дамытуға, материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды оңтайлы пайдалана отырып, жоғары түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған университеттің шаруашылық қызметін жүзеге асыру бойынша жұмыстардың орындалуын басқару; қаржылық тәртіпті сақтауға және ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған шараларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу; бухгалтерлік есептің тиісті бағыттары бойынша бастапқы құжаттаманы қабылдау және бақылау және оларды бухгалтерлік өңдеуге дайындайды; негізгі құралдардың, тауарлы-материалдық құндылықтардың қозғалысымен байланысты операциялардың бухгалтерлік есеп шоттарында бейнеленуі; бухгалтерлік есеп пен есептілікті талдау; қазіргі заманғы компьютерлік техниканы қолдану негізінде бухгалтерлік есептің прогрессивті нысандары мен әдістерін әзірлеу және енгізу; № 8 «ТМҚ есептен шығару» есебін әзірлеу; No 6 «Жеткізушілермен есеп айырысулардың есебі» есебін әзірлеу (дебиторлық және кредиторлық берешек); сенімхаттар беруді есепке алу кітабын жүргізу; коммуналдық қызметтерге жеткізушілермен жасалған шарттарды есепке алу; университет қоймаларын бақылау және қойма есебін талдау; негізгі қорлардың қозғалысы туралы тоқсандық және жылдық статистикалық есептерді жасау; негізгі құралдардың салықтық есебі бойынша мәліметтерді дайындау; қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемдердің тоқсандық есептері; көлік құралдары мен мүлік салығы бойынша есеп айырысулар мен декларацияларды жасау және салық комитетіне ұсыну; ECSO «Активтерді түгендеу» бағдарламасы бойынша жылына бір рет есептерді ұсыну; қоймалардағы тауарлы-материалдық құндылықтардың қозғалысының есебін жүргізу; қоймадан тауарлық-материалдық құндылықтарды шығару туралы өтініштерді тіркеу есебін жүргізу, сондай-ақ университеттегі негізгі құралдардың ішкі қозғалысы үшін есеп беретін тұлғалардың алдында есеп беретін барлық коменданттарға сұраныс беру; карточкалардағы қалдықтарды белгіленген мерзімде тікелей қоймаларда жазу және шығару дұрыстығын тексеру; қоймаларда қалған материалдардың кітабын тексеру; басшының есептерін тексеру қоймалар; ай сайын материалдық жауапты тұлғалармен салыстыру, бұйрыққа сәйкес тауарлық-материалдық құндылықтарға түгендеу жүргізу; бухгалтерлік есеп стандарттарының ережелеріне сәйкес тауарлы-материалдық қорларды және негізгі құралдарды, құрылыс материалдарын есептен шығару; қаржылық жауапты тұлғалардың тауарлы-материалдық құндылықтарын қабылдауға және беруге тұрақты негізде қатысу; бас бухгалтер мен университет ректорының жеке қызметтік тапсырмаларын орындау.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: №3 кабинет,  (№3 оқу ғимараты).Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Стратегиялық жоспарлау және сапа менеджменті орталығының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары білімі, ғылым кандидаты немесе докторы ғылыми дәрежесінің болуы және ғылыми-педагогикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.
Лауазымдық міндеттері:  сапа саласындағы саясат пен мақсаттарды іске асыру; сапа менеджменті жүйесінің (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; университеттің стратегиялық жоспарлау бойынша жұмысты ұйымдастыру; құрылымдық бөлімшелердің стратегиялық жоспарларын әзірлеуді үйлестіру; университеттің және оның бөлімшелерінің стратегиялық даму жоспары іс-шараларының орындалуын бақылау және талдауды жүзеге асыру; университеттің стратегиялық даму жоспарының және жыл сайынғы жұмыс жоспарларының орындалу барысына бақылауды жүзеге асыру; университеттің стратегиялық даму жоспарының орындалу нәтижелері бойынша есептерді дайындау; ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын, ҚР БҒМ Стратегиялық жоспарын іске асыру бойынша ҚР БҒМ сұраныстары бойынша ақпаратты, материалдарды, деректерді дайындау; университетте оқыту сапасының мониторингі үшін деректер базасын құруды ұйымдастыру; университетте білім беру сапасының динамикасы туралы ақпаратты ұйымдастыруды, жинауды, сақтауды, өңдеуді және таратуды қамтамасыз ету; ПОҚ, кафедралар мен факультеттердің қызметін рейтингтік бағалауды ұйымдастыру мен өткізуді үйлестіру; ПОҚ-ның, кафедралардың және факультеттердің қызметін рейтингтік бағалау нәтижелерін талдау; ОҚУ-нің барлық процестерінің сапасын бағалау критерийлері мен әдістерін әзірлеу. Университеттің барлық үдерістеріне мониторинг жүргізу үшін деректер базасын әзірлеу және сүйемелдеу бойынша жұмысты үйлестіру; сапа жөніндегі нұсқауды және оған бекітілген құжаттарды талдау және өзектендіру; құжатталған процедураларды әзірлеу және жетілдіру; ОҚУ КЕ АҚ үшін қажетті ақпараттың дұрыстығын бақылау және орталыққа бекітілген СМЖ құжаттарын жүргізу; СМЖ жұмыс істеуі туралы деректерді жинау және оларды талдау үшін жоғары басшылыққа ұсыну; ішкі аудиторлардың жұмысын жоспарлау және үйлестіру; университеттегі білім сапасын университеттің ішкі бақылау бойынша жұмысты ұйымдастыру; ОҚУ КЕ АҚ Жарғысының, ішкі еңбек тәртібі ережелерінің, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерінің талаптарын сақтау.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 256, (бас ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ «Антиплагиат» бөлімінің басшысы лауазымына  конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар:  жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және ғылыми-педагогикалық жұмыста кемінде 5 жыл.
Лауазымдық міндеттері: сапа менеджменті жүйесінің  (СМЖ) міндеттемелері мен талаптарын орындау; СДД және университеттің сапа  бойынша мақсаттарын іске асыру;  бөлімнің қызметін  жалпы басшылықпен жүзеге асыру; басшылық талаптарының жедел орындалуын қамтамасыз ету; қарызға алынған материалды тексеру бойынша сарапшылардың (кафедралар бойынша жауапты) жұмыстарының нәтижелерін талдау; алынған материалды тексеру бойынша сарапшылардың (бөлімдерге жауапты) жұмысының нәтижелерін талдау; ОҚУ СМЖ Е 8.14-2023  «ҚЕАҚ М.Әуезов атындағы ОҚУ-да кірме материалдың бар-жоғын тексеру туралы» Ереже талаптарының сақталуын қамтамасыз ету; «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» жүйесіндегі автоматтандырылған деректер базасына тұрақты негізде мониторинг жүргізу; антиплагиат сарапшыларға кірме материалдың бар-жоғын тексеру үшін парольдердің берілуін және есепке алынуын бақылауды жүзеге асыру; антиплагиат сарапшылардың есептерін жинау және талдау; бөлім басшысының тапсырмасы бойынша ЮКУ П 8.14-2023 «Кірме материалдың бар-жоғын тексеру туралы ереже» СМЖ талаптарына сәйкес кірме материалдарды тексеру үшін антиплагиат деректер базасын қадағалау; алынған материалдың бар-жоғын тексеру үшін антиплагиат сарапшыларға құпия сөздерді беру және жазу; университеттің алқалы органдарының қарауына материалдар дайындауды қамтамасыз ету; СДД директорына жыл сайынғы жұмыстың орындалуы туралы есеп беру; өз біліктілігін үнемі арттырып отыру; Оған СДД директоры жүктеуі мүмкін өзге де функцияларды орындау; Еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өрттен қорғау ережелері мен нормаларын сақтау; ОҚУ КЕАҚ Жарғысын және ішкі еңбек тәртібінің ережелерін сақтау.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 204, (бас ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Студенттік ғылым бөлімінің басшысы лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе жұмыс өтілі  кемінде 5 жыл толған тұлға тағайындалады.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саясаты мен мақсаттарын білу; академиялық ғылым департаменті (АҒД) сапасы саласындағы мақсаттарды іске асыру; АҒД студенттік ғылым бөлімінің жұмыс жоспарларын әзірлеу және бекіту; профессорлық-оқытушылық құрамның (ПОҚ) ғылыми-зерттеу жұмыстары бөлімі бойынша жылдық есеп пен тақырыптық жоспарды орындауда факультеттердің ғылыми қызметін бақылауды және талдауды жүзеге асыру; студенттік ғылым нәтижелерін оқу процесіне енгізуді бақылауды және есепке алуды ұйымдастыру; профессорлық-оқытушылар құрамының ғылыми қызметі бойынша рейтингін ұйымдастыру және жас санаттары бойынша ЖОО үздік ғалымын анықтау; белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне ұсыну үшін университеттің ғылыми-зерттеу қызметі туралы жылдық есепті дайындауға қатысу; кафедралар, факультеттер және университет ішінде ғылыми конференциялар, олимпиадалар ұйымдастыру және қатысу; «Ғылыми-зерттеу жұмысы» бөлімі бойынша педагогикалық ұжымның жеке жоспарларын іріктеп тексеру; университетте ғылыми орталықтарды, аударма бюроларын және басқа да шығармашылық бірлестіктерді ұйымдастыруды үйлестіру; Жарғы талаптарын, ішкі еңбек тәртібін, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және өндірістік санитария ережелерін сақтауға.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000 тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: 208 бөлме, 16 ғимарат.
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Кәсіптік бағдар беру орталығының директор орынбасары лауазымына  конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жұмыс бейіні бойынша тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі және мамандығы немесе қызмет саласы бойынша жұмыс өтілі кемінде 3 жыл.
Лауазымдық міндеттері: университеттің сапа саласындағы Саясаттары мен мақсаттарын білу; сапа менеджменті жүйесінің міндеттемелері мен талаптарын орындау; орталықтың міндетті құжаттамасының жүргізілуін бақылау; орталықтың статистикалық есебі бойынша жұмыстарды жүргізу; толық ақпаратпен қамтамасыз ету орталығының менеджерлерінің, маркетологтарының, веб-менеджер-бағдарламашыларының жұмысын бақылау; орталықтың жұмыс бағыттарының қызметіне талдау жүргізу; ЖОО мамандарын даярлау бағыттары бойынша білім беру бағдарламасы бойынша студенттер, магистранттар, докторанттар контингентін қалыптастыруды қамтамасыз ету; университеттің білім беру бағдарламасына сәйкес студенттік популяцияның қалыптасу болашағын бақылау және болжау; студенттердің мамандандырылған кабинеттерге, зертханаларға баруын, сондай-ақ жалпы университет бойынша жалпы экскурсияларды ұйымдастыру; университеттің түрлі жарнамалық материалдарын, «Талапкер», «Абитуриент» буклеттерін ұйымдастыру. Білім және ғылым орталығының және серіктестердің ашық дәрістер өткізу, кафедралар бойынша тәжірибенің жаңа объектілерін іздеу, желілік бағдарламаларды әзірлеу жөніндегі қызметін бақылау.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 150000тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 122, (№3 оқу ғимараты)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ  Рае Квон Чунг атындағы жаңа климаттық экономика және тұрақты даму орталығының директоры лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі, мамандығы немесе қызмет саласы бойынша кемінде жұмыс өтілі 5 жыл толған тұлға тағайындалады.
Лауазымдық міндеттері: Директоры ЦНКЭ және ОЖ оларға.Рае Квон Чунга тиіс: білуге Саясаты мен сапа саласындағы Мақсаттары орталығы, университет; орындауға міндеттемелер және талаптар сапа менеджменті жүйесі; іске асыру саласындағы мақсаттары сапа орталығы және университет; бастамашылық ету және ғылыми зерттеулер жүргізу мәселелері бойынша Жаңа климаттық экономика; бағдарламасын әзірлеуге Жаңа климаттық экономика, Орталық Азия елдерінің өзара іс-қимыл үкіметтері, халықаралық ұйымдар мен бизнес субъектілері қағидаттарын енгізу бойынша климаттық экономика; дайындау Орталығының коллаборациям, соның ішінде бағдарлау кәсіпорындарымен ынтымақтастық экономиканың нақты секторын, ҚР ҒЗИ, басқа да ғылыми ұйымдармен және зерттеу орталықтарымен және мамандан-ток, жоғары оқу орындарымен және басқа да ұйымдармен білім беру деңгейлерінің, соның ішінде оларда орналасқан аймақтан тыс; тарту гранттық қаржыландыру Орталығы, оның ішінде, халықаралық және шетелдік ұйымдар; тәжірибе алмасуға жәрдемдесу.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000 тенге.
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: кабинет 426, (бас ғимараты).
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» Цифрландыру департаментінің  директоры лауазымына конкурс жариялайды.
Біліктілігіне қойылатын талаптар: жоғары кәсіптік техникалық білім жұмыс өтілі осы саладағы мамандығы бойынша кемінде 5 жыл болуы тиіс.
Лауазымдық міндеттері:  Саясаты мен сапа саласындағы Мақсаттары университет;орындауға міндеттемелер және талаптар сапа менеджменті жүйесін (СМЖ)
- іске асыру сапа саласындағы мақсаттары ДЦ және университет; қамтамасыз ету жедел орындау талап университет басшылығы;жүзеге асыруға жалпы басшылық ету департаменті цифрландыру; үйлестіру орталығының жұмысын компьютерлік технологиялар, телекоммуникация және сандық (ЦКТТиЦ); үйлестіру орталығының жұмысын тестілеу (ЦТ); жұмысты үйлестіретін IT орталығы; ұйымдастыру жылдық жоспарларын ДЦ;  ұйымдастыру жаңа әдістерін, техникалық қызмет көрсету және жүйелік құралдарды пайдалану арқылы қазіргі заманғы әдістерін; қабылдауға құзыретті қатысу цифрландыру университеті; қамтамасыз етуге техникалық қызмет көрсету, компьютерлік, аппараттық құралдар корпоративтік желісін және коммуникациялық жабдықты сүйемелдеу, жүйелік бағдарламалық қамтамасыз ету.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 200000 тенге.
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: бас ғимарат, 129 бөлме. Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕ АҚ Медиа қызметі орталыңының басшысы лауазымына  конкурс жариялайды
Біліктілігіне қойылатын талаптар:жұмыс саласындағы тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі бар және еңбек өтілі кем дегенде 2 жыл.
Лауазымдық міндеттері: ОҚУ сапа саласындағы саясаты мен мақсатын жүзеге асыруға; сапа менеджмент жүйесі (СМЖ) талаптары  мен міндеттерін орындауға; университеттің бұқаралық ақпараттық аясында өткізетін барлық іс-шараларына қатысуға; университеттің сыртқы және ішкі саясатының қоғаммен байланыс тұжырымдамасын әзірлеуді ұйымдастыруға; басқармалар мен бөлімшелердің басшыларынан белгіленген тәртіппен қажетті ақпаратты, құжаттар мен материалдарды сұратуға; қоғамдық қатынастарды ұйымдастыру саясатын іске асыруға бағытталған перспективалық және ағымдағы бағдарламаларды құру және іске асыру жөніндегі жұмысты басқаруға; білім беру саласына қатысты экономикалық, әлеуметтік-саяси және социологиялық ақпаратты жинау және талдау жөніндегі қызметті үйлестіруге; университеттің телестудия, фотостудия және PR жұмысын дамытудағы проблемалық бағыттарды анықтау және университет басшылығына олардың  шешу жолдарын ұсынуға; перспективалық медиа-жоспарын  құру және оның орындалуын бақылауға; Маркетинг және медиакоммуникация департаменті қызметкерлерінің жұмысын қадағалауға.
Лауазымдық қызметақысының мөлшері: 250000тенге
Құрылымдық бөлімнің мекен-жайы: №272 кабинет, (бас ғимарат)
Конкурсты өткізу күні мен орны: 19.01-22.01.2024ж., «Мухтартану» каб., бас ғимарат. 
Өтініштерді беру мерзімі: хабарландыру жарияланған күннен  бастап 7  жұмыс   күнінен кешіктірілмеуі тиіс
Мекен жайымыз: Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5, 215 бөлме (№3 оқу ғимараты), Конкурстық комиссияның хатшысы,  сым. 8-(7252)-21-01-45, (https://auezov.edu.kz/)
Архив- 06.01.2023
Архив- 27.01.2022
Құжаттар тізімі
Архив-28.08.2020

Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5


Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@auezov.edu.kz

Please publish modules in offcanvas position.