Технологияларды, инновацияларды қолдау және зияткерлік меншікті қорғау орталығы

 

Саипов Абдилла Абибуллаұлы

Орталықбастығы

Инженер-технолог

е-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Корреспонденция үшін: Қазақстан Республикасы,

Шымкент қ., 160012, Тәуке хан даңғылы, 5,

№16 оқуғимараты, каб. 204.

Телефоны: +7 (7252) 300-857

Досымова Жанат Мүталипқызы

Бас маман Инженер-технолог Липпо

е-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Корреспонденция үшін: Қазақстан Республикасы,

Шымкент қ., 160012, Тәуке хан даңғылы-5,

№16 оқуғимараты, каб. 204

Телефоны: +7 (7252) 300-857
                      

Исмаилова Мөлдір Лесқызы

Бас маман

Экономика

е-mail: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Корреспонденция үшін: Қазақстан Республикасы,

Шымкент қ., 160012, Тәуке хан даңғылы-5,

№16 оқуғимараты, каб. 204

Телефоны: +7 (7252) 300-857

 

Технологияларды, инновацияларды қолдау орталығы және зияткерлік меншікті қорғау

Мақсаты:инновациялықинфрақұрылымныңэлементіретіндеорталықтыңмиссиясыөнертапқыштармен, рационализаторлармен, бизнес-қауымдастықпен, ғылымижастармен, жастехниктермен "байланыстырушыкөпір" болу;

Орталықтыңміндеттері:зияткерлікқызметнәтижелерінжәнеҚазақстанРеспубликасыөңірлерініңинновациялықдамуындағыдараландыруқұралдарынкоммерцияландыруидеясынанбастапкоммерцияландыруғадейінпатенттік-ақпараттыққолдаудыжүзегеасыру, Қазақстандыққоғамныңпатенттікмәдениетінқалыптастыру, зияткерлікменшіксаласындаелдіңегемендігінсақтау;

-зияткерлікқызметнәтижелерінқұқықтыққорғаумәселелерібойыншабілімдітаратужәнепатенттікзерттеулержүргізуүшінақпараттықжәнетехникалықресурстардыпайдалану, пайдаланушылардыпатенттік-ақпараттықресурстарменқамтамасызету, сондай-ақоларменжұмысістеугеүйрету;

- өнертапқыштарғажергіліктідерекқорлардасақталатынжоғарысапалытехникалықақпаратқажәнетиістіқызметтергеқолжеткізугемүмкіндік беру, соларқылыосындайөнертапқыштардыңинновациялықәлеуетініскеасыруүшін, сондай-ақжаңаөнімжасауүшінжәнеоғанзияткерлікменшікқұқықтарынтіркеу, қорғаужәнебақылауүшінжағдайларжасау;

-профессорлық-оқытушылыққұрамға (ПОҚ) өздеріәзірлегенӨнеркәсіптікменшікобъектілерініңқұқықтыққорғалуынқамтамасызетуүшінқұжаттардыресімдеуге (өнертабысқа патент беругеөтінімдержасауға, өтініштердайындауғажәне т. б.) жәнезияткерлікменшікке (АЖ)жәрдемдесуге;

- өнертабысқа патент беругеөтінімматериалдарынҰлттықзияткерлікменшікинститутынажолдауғажәнеолардыңөтуінжәнеоларбойыншаісжүргізудібақылауға;

-университеттеорындалатынғылыми-зерттеужұмыстарынзерттеужәнеәзірленетінмашиналардың, конструкциялардың, материалдар мен технологиялықпроцестердіңжоғарытехникалықдеңгейін, патенткеқабілеттілігінжәнепатенттіктазалығынқамтамасызетугеықпалететіншаралардыжүзегеасыруғақатысу;

- зияткерлікменшікобъектілерінанықтаужәнеолардыреспубликадажәнеқажетболғанжағдайдашетелдеқұқықтыққорғаудықамтамасызету;

- әзірлеушілергеөздеріәзірлегенӨнеркәсіптікменшікобъектілерініңқұқықтыққорғалуынқамтамасызетуүшінқұжаттардыресімдеудеәдістемеліккөмеккөрсету: өнертабысқа патент беругеөтінімдержасауда, өтініштердайындаудажәне т. б.;

- патенткеқұқықтардыбасқажекенемесезаңдытұлғаға беру туралыұсыныстардыжәне оны Ұлттықзияткерлікменшікинститутындатіркеуүшінтиістішарттыдайындаудыжүзегеасыру;

- өнертабыстыпайдалануғаашық лицензия беру туралыұсыныстардыдайындаудыжүзегеасыру;

- лицензиялықшарттардыжасаубойыншакеліссөздергеқатысуға;

- патенттікбаждардыңуақтылытөленуінбақылаудыжүзегеасыру;

- өзбіліктілігінүнеміарттырыпотыру;

- патенттер мен алдыналапатенттердікүшіндеұстаудытоқтатутуралыұсыныстардайындаудыжүзегеасыру;

-өнертабыстардептанылуымүмкінтехникалықшешімдертуралымәліметтердіңмерзіміненбұрынжариялануынболдырмаумақсатындаашықжариялауүшіндайындалғанматериалдардысараптауғақатысу


Егер Сіз қатені байқасаңыз, мәтін бөлігін таңдап, Ctrl+Enter пернелерін басыңыз
БАЙЛАНЫС

160012, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5


Канцелярия

(8-725-2) 21-01-41


canselyarya@mail.ru

info@auezov.edu.kz

Please publish modules in offcanvas position.